Regulamin
III Niepodległościowego Maratonu MTB
o Puchar Burmistrza Wieruszowa

Wieruszów 11.11.2012r.

Cel imprezy :

Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w regionie.
Popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia,

ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
Forma rehabilitacji w chorobach serca
Integracja społeczeństwa Powiatu Wieruszowskiego
Promocja Wieruszowa i regionu

Organizatorzy :
Gmina Wieruszów
Ochotnicza Straż Pożarna Wieruszów
Ochotnicza Straż Pożarna Pieczyska
Komandor Janusz Stasiewicz

Miejsce i termin :

OSP Pieczyska ul. Szkolna, tereny leśne w okolicach Klatki, Pieczysk i Przyworów
11.11.2012r. start o godzinie 11.00, zapisy od 09.30.

Prawo startu :

Prawo do startu ma każdy zawodnik, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

-uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20zł

-podpisanie listy startowej równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów (w

przypadku osób niepełnoletnich listę podpisuje rodzic/prawny opiekun. Dopuszcza

się też przedłożenie pisemnej zgody rodzica,

/opiekuna prawnego na udział w zawodach),

-posiadanie numeru startowego umieszczonego na kierownicy roweru

– jazda w kasku sztywnym .

Zapisy i zgłoszenia :

Zapisy przyjmuje biuro zawodów w dniu imprezy w godz. 09.30 – 10.30.

Trasa i dystans :

Trasa składa się z 4 pętli, każda około 9km o sumie podjazdów

około 500m w terenie leśnym Nadleśnictwa Przedborów o dużej ilości

podjazdów i zjazdów, na trasie wiele przeszkód w postaci odcinków z korzeniami,

w przypadku opadów deszczu niebezpiecznych.

Kategorie:

I – od 14 – 18lat
II – od 19 – 40lat
III – powyżej 40 lat
IV – kobiety open

Wyścig w danej kategorii wiekowej odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 5 zawodników

Zawodnikom zabrania się: skracania wyznaczonej trasy, opuszczania okrążeń,

korzystania z pomocy technicznej, wymiany roweru,

zasłaniania numeru startowego oraz stosowania zabronionych środków dopingujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub liczby okrążeń z powodu

załamania pogody lub innych zdarzeń losowych.

Trasa jest otwarta dla ruchu – zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów

ruchu drogowego.

Nagrody i świadczenia dla zawodników :

-dla zwycięzców poszczególnych kategorii puchary, nagrody rzeczowe

-za zajęcie II i III miejsca puchary (lub inne pamiątki), nagrody rzeczowe

-dla każdego uczestnika posiłek regeneracyjny(ognisko )

Postanowienia końcowe :

-nieobecność na punkcie kontrolnym skutkuje dyskwalifikacją,

-sędzia zawodów może w uzasadnionych przypadkach zastosować karę w postaci

upomnienia lub dyskwalifikacji,

-zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,

jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie

rozgrywania zawodów.

-W kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

Informacje na stronie internetowej www.crosswieruszow.pl

www.wieruszow.pl www.powiat-wieruszowski.pl