Ogłaszamy Konkurs na projekt graficzny (logo)

Amatorskiej Grupy Kolarskiej Wiktoria MTB Wieruszów

Wszystkie szczegóły zawarte są w regulaminie konkursu.

ZAPRASZAMY

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny (logo)

Amatorskiej Grupy Kolarskiej

Wiktoria MTB Wieruszów

I Organizator konkursu

1. Amatorska Grupa Kolarska Wiktoria MTB Wieruszów http://www.wiktoriamtb.com.pl.

2. Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”

http://www.fundacjawiktoria.pl.

II Przedmiot i cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo)

oddającego ducha rowerowej przygody.

Logo AGK powinno spełniać następujące założenia:

1. Powinno być zaprojektowane z młodzieńczą fantazją

(mile widziane nawiązanie do loga Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”).

2. Znak graficzny (sygnet, logo) powinien występować w połączeniu z

nazwą Wiktoria MTB Wieruszów.

3. Należy mieć na uwadze, że logo będzie nieodłączną częścią teamowych strojów kolarskich,

strony internetowej, itp.

III Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość projektów.

3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

IV Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu

zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. V niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz

z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, iż wyraża zgodę na udział:

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej w konkursie,

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem

oraz członkowie Komisji Konkursowej.

V Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekty powinny zostać dostarczone w postaci pliku elektronicznego, w formacie PDF,
w rozmiarze 20×20 cm. Plik powinien być nazwany dowolnym,

wybranym przez Uczestnika hasłem kodującym.

2. Nadesłany projekt powinien składać się z 2 plansz:

a) wersji kolorowej

b) wersji czarno-białej

3. Wiadomość elektroniczna powinna także zawierać w załączniku Kartę Identyfikacyjną

(Załącznik nr 2 do Regulaminu) z danymi osobowymi i podpisem autora (autorów) projektu.

Karta powinna być zatytułowana wybranym hasłem i dołączona w postaci skanu wypełnionego i

podpisanego dokumentu.

VI Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

wiktoriamtb@gmail.com

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa

24 listopada 2012 roku, do godz. 18:00

3. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie

lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.

VII Kryteria oceny prac konkursowych

1. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie,

prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

spełnienie warunków opisanych w punkcie II, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność.

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

a) Iwona Kaźmierska-Małyska–Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”

b)Bożena Kaminska

c) Wojciech Maciejewski-skarbnik Wiktoria MTB Wieruszów

d) Paweł Ostrycharz-komandor Wiktoria MTB Wieruszów

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.

Członkom Komisji zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

VIII Nagroda i prawo własności

1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda w wysokości 600 zł

(sześćset złotych) brutto. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie majątkowych praw autorskich.

2. Nagroda podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

3. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

4. Uczestnik konkursu może ubiegać się o nagrodę w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

5. Z chwilą wypłaty nagrody, przechodzi na Organizatora prawo własności do projektu konkursowego

wraz z majątkowymi prawami autorskimi na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką

(np. drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową),

w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek,

przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video,

techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika

b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora),

przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu

c) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie,

w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,

w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach

d) nieograniczone w czasie zezwolenie na wykonywanie

przez Organizatora zależnych praw autorskich,

w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia,

modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora

oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

IX Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 grudnia 2012 roku.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora

www.wiktoriamtb.com.pl oraz Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży www.fundacjawiktoria.pl

Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnie.

3. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, że oceniane projekty spełniają
w niewystarczający sposób warunki wskazane przez Organizatora, może podjąć decyzję
o negocjowaniu z projektantem zmian, we wskazanym przez Komisję projekcie,

w celu uzyskania zadowalającego efektu.

XI Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych

lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza,

iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność

i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz,

że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną

w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu,

bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę

na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu

bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego. Organizator zastrzega,

że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.

6. Organizator Konkursu, uszanuje oryginalną formę zwycięskiego projektu,

jednakże dopuszcza możliwość,w okresie przed wypłatą nagrody,

o której mowa w pkt VIII,negocjowania z autorem zwycięskiego projektu

ewentualnych modyfikacji projektu.

7. W przypadku sporu powstałego w związku z przebiegiem konkursu,

strony dążyć będą do jego polubownego rozwiązania,

zaś w przypadku braku takiej możliwości sądem właściwym jest

sąd siedziby Organizatora Konkursu.

8. Organizator ma prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

9. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretariat konkursu:
Robert Zych, tel. 508 287 362 (w godz.18.00-22.00)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

NA PROJEKT GRAFICZNY (LOGO)

Amatorskiej Grupy Kolarskiej Wiktoria MTB Wieruszów

span style=/span/span

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………

Data urodzenia ……………………… ………….

Miejsce zamieszkania …….…………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w Konkursie Na Projekt Graficzny (Logo)

Amatorskiej Grupy Kolarskiej Wiktoria MTB Wieruszów,

mojego syna/córki/ podopiecznego/podopiecznej.

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia REGULAMINU KONKURSU,

które to postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję mojego/moją syna/córkę/

podopiecznego/podopieczną do ich bezwzględnego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku syna/córki/podopiecznego/podopiecznej,

w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania zdjęć, portretu,

jak również do rozpowszechniania nazwiska,

głosu i danych osobowych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
i w przyszłości na całym świecie.

………………………………………………… ……………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna Miejscowość/Data

*niepotrzebne skreślić

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karta zgłoszenia konkursowego

na projekt graficzny (logo)

Amatorskiej Grupy Kolarskiej

Wiktoria MTB Wieruszów

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora:

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………..

Adres e–mail: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i

nie brał udziału w żadnym innym konkursie,

posiadam do niego wyłączne prawa autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu

i przyjmuje do wiadomości wszelkie zawarte w nim unormowania.

W przypadku wygrania konkursu zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem umowy

o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego projektu w zakresie i

na zasadach określonych Regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………..

(data i podpis uczestnika konkursu)

w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia,4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, p

/p/p